Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur Airtime Sales behandlar dina personuppgifter.

Airtime Sales är ett säljbolag som enbart vänder sig till kontaktpersoner på andra bolag eller organisationer som har ett intresse av att känna till vår produkt, dvs B2B aktivitet.
Din integritet är viktig för oss. Därför är vi angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Har du några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns under avsnitt Kontaktuppgifter.

 

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild, personnummer, information om intressen och preferenser.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi och varifrån kommer de?

Vi inhämtar och behandlar uppgifter som kommer från olika publika källor samt eller från kontaktpersonen själv.

Airtime Sales datalagring är begränsad till namn, email, telefonnummer och titel inom bolaget där du arbetar.

För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används endast för att vi ska kunna komma i kontakt med dig för att presentera vår produkt eller för att kunna fullgöra ett avtal.

Dina personuppgifter används inte för direktmarknadsföring utan ditt samtycke. Personuppgifterna används heller inte till profilering eller annan typ av statistisk analys.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att varje behandling har en så kallad rättslig grund. De flesta behandlingar utförs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, dvs. fullgöra avtalet med dig eller för att vi har en rättslig förpliktelse. I vissa fall – när vi har ett berättigat intresse – grundar sig behandlingarna på en intresseavvägning.

Om vi behandlar dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas. Detta gäller vårt nyhetsbrev som skickas till personer som gett oss sitt samtycke.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med vår gallringsrutin som innebär att uppgifter raderas om vi inte haft någon kontakt under de senast 12 månaderna.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Om du förekommer som referens på fakturor så kommer dina uppgifter även hanteras av Azets Insights som hanterar vår löpande bokföring. I övrigt lämnar vi aldrig ut dina uppgifter utan ditt samtycke om det inte skulle gälla ett lagstadgat krav.

Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vilket innebär att endast behöriga har tillgång till information genom lösenord.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna.
Rätt till begränsning – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring.
Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har du även rätt att klaga till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Airtime Sales AB (org. nr. 559040-3399) är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs enligt denna integritetspolicy. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Airtime Sales AB
Karlavägen 65
114 49 Stockholm
Mail: privacy@airtimesales.se

Det går givetvis också bra att kontakta den kontaktperson som du normalt har kontakt med hos Airtime Sales.